Skorpionslända / Panorpa communis

Skorpionsländan hör till de insekter som genomgår en livscykel som omfattar utvecklingsstadierna ägg, larv, puppa och imago. Som larv lever den på marken. Där äter den multnande växter och döda insekter.
Flygperioden äger rum maj-augusti. Välutvecklade vingar till trots kryper den mest omkring i växtligheten i fuktiga, skuggiga lägen nära vatten.
Dess föda består av döda insekter och andra döda smådjur. Ett speciellt beteende hos skorpionsländan är att den ibland uppsöker spindelnät och stjäl spindelns byten.

Panorpa communis among the insects that undergo a life cycle that includes the development stages of egg, larva, pupa and imago. As the larva lives on the ground. There, eat the decaying plants and dead insects.
Flights period takes place from May to August. Well-developed wings despite crawls the most about in the vegetation in moist, shady locations near water.
Its diet consists of dead insects and other small animals dead. A special behavior panorpa communis is that it sometimes seeks out the cobwebs and spider steals prey.