Blå huggorm till John / Blue adder to John

Blå huggorm till John / Blue adder to John

Blå huggorm är ett inlägg som passar dig bra john.

Blue adder is a post that suits you well John.

Annonser