Första snön

Första snön brukar alltid smälta bort och det brukar inte komma några större mängder snö heller. Men just nu känns det som om snön har bestämt sig för att stanna kvar. Bilderna är tagna den 21 november och i dag den 26 november, så är det fortfarande lika mycket snö kvar här, även om den har sjunkit ihop lite.

Flera matgäster hälsar gärna på nu när det är snö och kallt. Den lyxiga ekorren, den vackra hackspetten, alla fina småfåglar och katten som trampar på utanför balkongdörren ute i snön och bara vill in i värmen. En måste väl ändå säga, det är vackert med snö.

Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Annons

Gråspett, Picus canus

Gråspetten är ofta här men den vill inte fotas. Nu fick jag dock chansen till att fota halva fågeln och det är bättre än inget alls. Lika så Gröngölingen flyger runt här och den vill inte heller fotas. Jag hör dem ofta på håll, men vad hjälper det. Jag bara inväntar rätt tillfälle för att få till några efterlängtade foton på dem båda.
Klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

Latinskt namn:
Picus canus –  Släktnamnet Picus var ett latinskt ord för hackspett. Artnamnet canus betyder grå.
Typiska kännetecken:
Ca 30 cm. Vingspann ca 40 cm. Grå nacke och huvud, mossgröna vingar och grå undersida. Hanen röd fläck i pannan.
Förväxlingsrisk:
Gröngöling. Större. Mer rött på huvudet och mer svart runt ögat.
Finnes:
Mellansverige och södra- och mellersta Norrland.
Äter:
Helst myror men även insekter.
Läte:
Serie av 6-9 fallande klagande toner. 1 1/2 sek långa trumvirvlar.
Häckar:
Gråspetten häckar i trädhålor, gärna i äldre, ej friska lövträd som exempelvis asp. Den lägger en kull om året med vanligtvis 7 till 9 ägg. Båda föräldrarna tar hand om ungarna, som är flygfärdiga efter ca 25 dygn.
Den har nya revir och gör nya bon varje år. Ser man gråspett på samma ställe mer än ett år i rad är det sannolikt en annan individ. Helst skall det finnas rikligt med insektsrika murkna lövträd i öppen äldre lövskog med barrinslag. Det är en utpräglad skogsfågel som är skygg men som under höst och vinter söker sig till fågelborden där den äter talg och talgbollar.
Gråspett är Ångermanlands landskapsfågel.

Gråspett / Grey-headed Woodpecker / Picus canus

Denna fina hackspett, Gråspett, har besökt mig under flera år, eller andra individer eftersom dom gärna byter revir varje år, men den vill aldrig låta sig att fotograferas, men nu har det plötsligt hänt och jag är mycket glad. Visst är det en vacker fågel! 🙂 Vänligen klicka gärna på bilderna för att göra dem större.

This fine woodpecker, Grey-headed Woodpecker, has visited me for several years, or other individuals, because they are gladly to choose a new territory every year.but it never wants to be photographed, but now it has suddenly happened and I am very happy. Sure it’s a beautiful bird! 🙂 Please click on the pictures to make them bigger.

Fåglar / Birds

Flera vackra fåglar visar sig nu när det är vår, här kommer ett smakprov.
Several beautiful birds turns out now that it’s spring, here’s a sample.

Större hackspett hona / Woodpecker female

Större hackspett hona / Woodpecker femaleimg_1149-3

Det var mycket långt avstånd till hackspetten, lite för långt för min kamera. Även om bilden inte är klar och fin … så gillar jag motivet. Hackspetten samlar tallkottar.

It was very far distance to the woodpecker, a bit too long for my camera. Although the picture is not clear and nice … I like the subject. Pecker collect pine cones.

Större Hackspett Hona / Great Spotted Woodpecker Female

Större Hackspett Hona / Great Spotted Woodpecker Female

Större hackspett i sin naturliga miljö. Här är ett av hackspettens favoritträd. Det kan man tydligt se på backen runt trädet som är fullt med kottar rensade på frön. Honan sitter och letar fram frön i en kotte som hon har kilat fast i trädstammen och här syns även en till kotte som är fastkilad lite längre ned på trädets stam.

Woodpecker in their natural environment. Here is one of the woodpecker’s favorite tree. It can clearly be seen on the ground around the tree that is full of cones cleaned of seeds. The female sitting and looking up seeds of a spruce cone that she has wedged in the trunk of the tree, and this is also visible to a cone which is keyed a bit further down the tree trunk.

img_0892-3

 

Större Hackspett och Spillkråka /Great Spotted Woodpecker and Black Woodpecker

Större Hackspett och Spillkråka /Great Spotted Woodpecker and Black Woodpecker

Två olika arter av hackspettar har landat i samma träd. Jag filmade på långt avstånd och hade inget stativ med mig, därav den skakiga filmen.

Two different species of woodpeckers have landed in the same tree. I filmed from far away and had no tripod with me, hence the shaky video.

Större Hackspett & Spillkråka / Woodpecker and Black Woodpecker

Större Hackspett & Spillkråka / Woodpecker and Black Woodpecker

Hur ofta har man en sådan tur att två olika sorters hackspettar sätter sig i samma träd. Det var långt avstånd att fota på fram till fåglarna i trädet, men de syns ändå bra.

How often have such luck that two different kinds of woodpeckers sit in the same tree. It was a long distance to take pictures in front of the birds in the tree, but is nonetheless good.


Större hackspett 23 cm. Våran vanligaste hackspett. Har en iögonfallande vit fläck på var vinge. Hannen har svart hjässa med röd nacke, honan saknar röd nackfläck och ungfåglarna har röd hjässa. Samtliga har röda undre stjärttäckare.
Den mest spridda av våra hackspettar. Förekommer allmänt i hela landet norrut till Lycksele Lappmark och södra Norrbotten. Längre norrut blir den mer sällsynt och saknas helt som häckfågel i fjällbjörkskogen.
Främst insekter, larver och andra smådjur som den hittar i trädstammarnas barkspringor eller under barken på döda och sjuka träd. På vintern lever den framför allt av barrträdens frön. Boet hackas oftast ut i ett lövträd. Ibland börjar hanen på flera hål samtidigt innan han fullföljer ett av dem till ett färdigt bohål. Det händer ibland att den större hackspetten använder samma boträd år efter år, men hackar då upp nya bohål intill de gamla.
Tidigt på våren börjar hackspettarnas trumvirvlar att höras och hanen börjar då sin uppvaktning av honan. Kullen består av fyra till sju ägg, ibland åtta. Båda könen ruvar, hanen mest om natten. Efter 15 dagar kläcks äggen och ungarna stannar i boet under ca. 20 till 24 dagar.

Woodpecker 23 cm. Our most common woodpecker. Have a conspicuous white patch on each wing. The male has a black head with a red neck, the female lacks red neck patch and the young birds have red head. Each has a red bottom tail coverts.
The most widespread of our woodpeckers. Occurs widely throughout the country north to Lycksele Lapland and southern Norrbotten. Further north it becomes more rare and absent as a breeding bird in the birch forest.
Mostly insects, larvae and other small animals it finds in the tree trunks bark crevices or under the bark of dead and diseased trees. In winter, it lives mainly of coniferous tree seeds. The nest is usually chopped into a hardwood. Sometimes the male begins on several holes at the same time before he fulfills one of them into a finished nesting holes. It sometimes happens that the greater woodpecker uses the same nest tree year after year, but then chop up new nesting holes next to the old.
Early in the spring begins Woodpecker drum rolls to be heard and the male then begins his courtship of the female. The litter consists of four to seven eggs, sometimes eight. Both sexes incubate, the male most of the night. After 15 days, the eggs hatch and the young stay in the nest for about 20 to 24 days.

Spillkråka 46 cm. Områdets största hackspett. Helsvart med endast rött på huvudet. Honan bara röd i nacken. Häckar i hela landet med undantag för fjällen med omgivande björkskogsregioner. Lever till stor del på myror, men även andra insekter och skalbaggar. Spillkråkan har fått sitt svenska namn av att hon spiller träspån omkring sig när hon hackar ut sitt bo ur en trädstam.
På relativt hög höjd, mellan fem till tio meter, hackar spillkråkan ut sitt bohål. Ingångsöppningen är oval och bokammaren ofta över en halv meter, ibland upp till en meter djup. Arbetet med att hacka ut barnkammaren kan ta upp till en månad, och båda föräldrarna hjälps åt. Kullen består av tre till sex ägg som läggs i slutet av april eller början av maj. De ruvas av båda föräldrarna och efter endast tolv till fjorton dagar kläcks äggen.

Black Woodpecker 46 cm. The area’s largest woodpecker. All black with only red on the head. The female only red in the neck. Breeds in the entire country with the exception of the mountains and the surrounding birch forest regions. Liver largely to ants, but other insects and beetles. Woodpecker got its Swedish name of her spilling wood shavings around her when she hacking out a nest out of a tree trunk.
At relatively high altitude, between five to ten meters, woodpecker hacking out their burrows. Input opening is oval and stay chamber often a half meters, sometimes up to one meter deep. Efforts to hack out the nursery can take up to a month, and both parents are committed. The litter consists of three to six eggs laid in late April or early May. They incubated by both parents, and after only twelve to fourteen days, the eggs hatch.

Källa/source: fageln.se

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker

Äntligen har jag fått fota tretåig hackspett. Även om bilderna inte blev de bästa, så fastnade den på bilderna. Den är 23 cm stor och tecknad i svart och vitt. Hanen har gul hjässa och honan svart. Den har vit rygg ända upp i nacken och nästan helsvarta vingar. Den häckar sparsamt i främst äldre granskogar ( även fjällbjörksskog)  från Bergslagen norra Uppland och norrut. Den häckar också sällsynt och lokalt i övriga Svealand samt nordligaste Götaland. Källa: Svenska fågelboken av Lars Imby.

Finally I got to shoot three-toed woodpecker. Even if the pictures were not the best, then stuck it in the pictures. It is 23 cm high and cartoon in black and white. The male has a yellow head and black female. It has white back up by the neck and almost all-black wings. It breeds sparingly, primarily in older spruce (although birch forest) from Bergslagen northern Uppland and north. The nest also rare and locally in other Svealand and northern Götaland. Source: Swedish bird book by Lars Imby.

Tretåig hackspett / Three-toed woodpecker

 

 

Hackspett och kottar / Woodpecker and pine cones

Större hackspett som befinner sig i ett hav av kottar, vilken ska jag ta.

Woodpecker who are in a sea of cones, which one should I take.