Chaga

Chaga

Chaga/ sprängticka är en fantastisk läkemedelsväxt.Den växer på björk och är fylld av nyttigheter. Du kan sjuda te på den i hälsofrämjande syfte. Det ryska folket har använt chaga i urminnestider. När kaffet blev känt i världen så hade inte alla råd med kaffe, så chaga blev fattigmanskaffe. När du har plockat Chaga så är det viktigt att du torkar den om du inte använder den direkt.
Chaga (Inonotus obliquus), eller sprängticka som den heter på svenska, kallas i Sibirien ”Odödlighetens svamp”, ”Gåvan från Gudarna” eller ”Gåvan från Himlen”. Sprängticka har använts som medicinalväxt i Asien under flera tusen år för att stärka immunförsvaret. Den är inte en fruktkropp (som traditionella svampar) utan består av mycel.
Den lever som en parasit på björken och då björken dör sprids den via sporer vidare till nya björkar. Björken kan dock leva i decennier trots sprängtickorna.
Sprängticka innehåller en komplex cocktail av fytonäringsämnen och immunaktiverande föreningar såsom betaglukaner (komplexa kolhydrater) eller polysackarider som också finns i alger, jäst, havre, etc. De boostar immunförsvaret och fungerar genom att stimulera kroppens förmåga att skapa cellulära försvar.

  • Polysackarider (förbättrar immunförsvaret, hjälper mot cancer, bakterie- och virussjukdomar)
  • Betulinsyra (mot tumörer, malaria och infektioner)
  • Melanin (förbättrar och skyddar DNA i hår, naglar och hy)
  • Fytonutrienter eller fytokemikalier (dämpar inflammation, aktiverar immunförsvaret och stärker naturlig avgiftning)
  • Ergosterol (en vitamin D2-prekursor)
  • Många former av betaglukaner (komplexa sockerarter som kallas polysackarider)
  • Saponiner, steroler, triterpener, betulinsyra, SOD (superoxiddismutas)
  • Aminosyrakomplex (proteiner) och andra spårämnen

När du har sjudit din chaga, så kan du förvara avkoket i kylskåpet under flera dagar. Du kan dricka den kall eller varm med lite honung i, det är en smaksak. Av en chaga klump kan du sjuda flera gånger. Det du dricker är svart som kaffe och blir lite svagare efter varje uppkok.

Chaga / explosive ticking is a fantastic medicinal plant. It grows on birch and is filled with goods. You can boil tea on the health promotion. The Russian people have used chaga in ancient times. When coffee became known in the world, had not all afford coffee, so Chaga became poor man’s coffee. Once you have picked Chaga, it is important to wipe it if you do not use it directly.
Chaga (Inonotus obliquus), or blasting ticking as it is called in Swedish, called in Siberia ”Mushroom of Immortality”, ”The Gift of the Gods” or ”gift from heaven”. Blast Fungus has been used as a medicinal plant in Asia for thousands of years to strengthen the immune system. It is not a fruiting body (the traditional mushrooms) but consists of mycelium.
It lives as a parasite on the birch and birch then dies is spread through spores on to new birches. Birch, however, live for decades despite the explosive engraving hands.
Inonotus obliquus contains a complex cocktail of phytonutrients and immune-activating compounds such as beta-glucans (complex carbohydrates) or polysaccharides which are also found in algae, yeast, corn, etc. They boosts the immune system and works by stimulating the body’s ability to create cellular defenses.
• Polysaccharides (improves the immune system, helps against cancer, bacterial and viral diseases)
• Betulinic acid (against tumors, malaria and infections)
• Melanin (improves and protects the DNA in hair, nails and skin)
• phytonutrients or phytochemicals (suppresses inflammation, activates the immune system and strengthen the natural detoxification)
• Ergosterol (a precursor of vitamin D2)
• Many forms of beta-glucans (complex sugars called polysaccharides)
• Saponins, sterols, triterpenes betulinic acid, SOD (superoxide dismutase)
• Amino Acid Complex (proteins) and other trace elements

Once you simmer your Chaga, you can store the decoction in the refrigerator for several days. You can drink it cold or warm with a little honey, it’s a matter of taste. A lump Chaga can simmer several times. What you drink is as black as coffee and will be a bit weaker after each boil.

 

 

Annons