Grönsnabbvinge / Green Hairstreak

Denna fjäril har en brun ovansida och en karaktäristisk grönt, skimrande undersida. Den har en tydligt streckad vit linje på bakvingen och en otydligare streckad vit linje på framvingen. Grönsnabbvingen exponerar aldrig sin bruna ovansida när den sitter. Den har ett vingspann på 23 – 25 mm. Fjärilen är allmän och finns i hela landet utom i fjällkedjan. Den flyger i skogs- hag- och buskmarker, helst på solexponerade platser. Den är väl anpassad till kant zoner och smågläntor. Larven lever på allehanda växter som blåbär, odon, lingon och tranbär, men lokalt även på kråkbär, brakved, solvändor, ljung, klockljung och hallon.

 This butterfly has a brown top and a distinctive green, shimmering underside. It has a clearly dashed white line on the rear wing and an indistinct dashed white line on the front wing. Green hairstreak exposes never her brown top side when it is. It has a wingspan of 23-25 mm. The butterfly is common and found throughout the country except in the mountain range. It flies in the forest pasture and scrub, preferably on sun-exposed areas. It is well adapted to marginal zones and small openings. The larvae feed on all sorts of plants as blueberry, bilberry, cowberry and cranberry, but locally also crowberries, buckthorn, helianthemum, heather, bell heather and raspberries.

 

 

 

Annons

Nyckelpiga / Ladybug

Här har jag fotat en 7-prickig nyckelpiga och det är första gången jag ser en nyckelpiga i en gran.
Den sjuprickiga nyckelpigan är den vanligaste av de cirka 60 arter av nyckelpigor som finns i Sverige. Storleken, färgen och antalet prickar varierar. Fläckarnas antal har, vad än talesättet säger, ingenting med skalbaggarnas ålder att göra. Den sjuprickiga nyckelpigan är 6–7 millimeter lång och därmed en av de större arterna. Du hittar den enklast på sommaren i gräsvegetation, men nyckelpigor finns i alla grödor där det också finns bladlöss. Den sjuprickiga nyckelpigan är specialist på bladlöss och en vuxen kan äta upp till 40 bladlöss per dygn. Nyckelpigan övervintrar och söker skydd mot kyla och vind, till exempel under bark eller i håligheter i marken. Viss fakta i texten är hämtad från Jordbruksverkets hemsida.

Here I have photographed a 7 spotted ladybug and it is the first time I see a ladybug in a fir tree.
The 7 spotted ladybug is the most common of the approximately 60 species of ladybugs in Sweden. The size, the color and the number of dots varies. Stain The number is, whatever the saying goes, nothing with beetles age to do. The 7 spotted ladybug is 6-7 millimeters long and thus one of the larger species. You can find it most easily in the summer of grass vegetation, but ladybugs are found in all crops where there is also aphids. The 7 spotted Ladybug specializes in aphids and an adult can eat up to 40 aphids per day. Ladybug hibernation and looking for protection from the cold and wind, for example, under bark or in cavities in the ground. Some facts in the text is taken from the Agriculture’s website.